Nederlands Translation – Albert Fletcher’s Statement to DOA Meeting 9 January 2022

EnglishDeutscheFrancais
ALBERT FLETCHER’S VERKLARING AAN DOA MEETING, 9 JANUARI 2022
COVID

Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar, ongeacht eventuele meningsverschillen. De afgelopen twee jaar waren erg moeilijk met Covid, en ik hoop dat we dit jaar een veel betere tijd hebben.

VERGADERING
Deze vergadering wordt geadverteerd als een Bijzondere Algemene Vergadering. Een dergelijke bepaling is niet opgenomen in de statuten. Artikel 6.6 van de Statuten bepaalt dat ALLE Algemene Vergaderingen anders dan een AVA Buitengewone Algemene Vergaderingen worden genoemd en dit dient ALLEEN voor noodgevallen te zijn. Ik ben van mening dat de gespreksonderwerpen in ieder geval niet van spoedeisende aard zijn.

Op 28 november vorig jaar werd een AVA gehouden. Dit was niet in overeenstemming met de statuten, omdat AVA’s moeten worden gehouden in de sluiting van het resort die in mei is. Zelfs als de AVA als competent werd beschouwd, kunt u niet serieus overwegen om binnen enkele weken een nieuwe AVA te houden.

Deze vergadering beoogt de statuten te wijzigen. In de statuten van 11.1 staat duidelijk dat wijzigingen alleen kunnen plaatsvinden tijdens een AVA, die in mei moet worden gehouden. Deze bijeenkomst is GEEN AVA.

Een zeer belangrijke overweging is het gebruik van het ledenregister van de club. Het register is eigendom van de Club en WimPen en de heer Barrow hebben niet het recht om dit in enig opzicht te gebruiken, inclusief het bijeenroepen van een vergadering.

Snr Castro liet een financieel rapport opstellen door EY, voorheen Ernst and Young Accountants, dat nuttige informatie zou geven over deze en misschien wel vele andere financiële zaken. Dit rapport moet eigendom zijn van de DOA, Escritura en de Club. Ik heb om een kopie van dit verslag gevraagd, maar dat is geweigerd.

RECHT VAN HORIZONTALE EIGENDOM

Dit is de wet die van toepassing is op organisaties met betrekking tot het Resort.

Hoofdstuk 111, afdeling 24 b). Ik citeer: “Het aannemen van resoluties waarvoor de wet gekwalificeerde meerderheden voorschrijft, vereist op zijn beurt een VOORAFGAANDE passende meerderheid op de algemene vergadering van ELK van de gemeenschappen die tot de mastergemeenschap behoren.”

Het gaat verder met te zeggen:

“De bevoegdheden van de bestuursorganen van de mastergemeenschap hebben alleen betrekking op gemeenschappelijke onroerende elementen, wegen, installaties en faciliteiten of diensten. Hun besluiten doen in geen geval afbreuk aan de bevoegdheden van de bestuursorganen van de samenstellende gemeenschappen.”

Ik was in december vorig jaar in een rechtbank op Tenerife als getuige in een procedure waarin werd beweerd dat een eerdere DOA-vergadering als ‘nietig’ zou worden verklaard, vanwege onregelmatigheden. Het vonnis wordt afgewacht en kan van invloed zijn op toekomstige vergaderingen zoals deze vandaag. Het zou verkeerd zijn om door te gaan totdat dat vonnis is uitgesproken.

Om alle redenen die ik heb opgegeven, verzoek ik u te oordelen dat alle resoluties die voor deze vergadering zijn ingediend incompetent zijn en moeten worden ingetrokken.

RESOLUTIES WAAROVER GESTEMD WORDT

De Club heeft eerder gebruik gemaakt van haar stemrecht op DOA-vergaderingen. De vertegenwoordiger van de Club, vandaag ben ik het, zou alle stemmen moeten kunnen uitbrengen voor alle weken dat zij eigenaar is. Het is verkeerd dat deze stemmen niet worden geteld. Het is niet correct dat individuele clubleden afzonderlijk stemmen. De laatste AVA van de DOA in november zal in dit verband worden aangevochten.

Als mij op een bepaald moment in de toekomst ongelijk wordt bewezen met betrekking tot het uitbrengen van alle clubstemmen, wat ik niet verwacht, is mij ten onrechte volmachtstemmen geweigerd die zijn ingediend.

Ik zie dat Snr Castro en de heer Barrow hebben gestemd.

Met betrekking tot de uitgebrachte stemmen voor WimPen. Deze stemmen zijn niet legitiem omdat WimPen niet langer clubleden zijn en daarom geen recht hebben om stemmen uit te brengen die toebehoren aan de club sinds hun lidmaatschap werd geannuleerd wegens niet-betaling van clubfacturen.

Er zijn problemen met betrekking tot andere uitgebrachte clubstemmen. Weken waarvan de Club weet dat het “Geannuleerde Weken” zijn. Weken die worden gecontroleerd door de Clubcommissie. Deze weken kunnen niet gebruikt worden.

De wet van horizontale eigendom is duidelijk. Voor grote wijzigingen in de statuten, en ik daag iedereen uit om te zeggen dat het geen grote veranderingen zijn, moet er een UNANIEMe aanvaarding van de wijzigingen zijn. Met andere woorden, een meerderheid van welke aard dan ook is niet voldoende.

Deze resoluties kunnen niet worden uitgevoerd omdat ze niet in overeenstemming zijn met de wet.

Verklaring van Albert Fletcher.
9 januari 2022

Leave a Comment

Scroll to Top