31 juli 2020 – DE TRUTH, DE WHOLE TRUTH, EN OPMERKINGEN VAN DE TRUTH 

van de voorzitter van de Club, 31 juli 2020

Het Clubcomité heeft alle leden die zich bij de Club hebben geregistreerd, via de website van de Club een vragenlijst gestuurd. Het doel was om ervoor te zorgen dat wanneer het comité de verantwoordelijkheid voor het beheer van het Clubdorp op zich neemt, dit gebeurt op een manier die de goedkeuring van de leden kan wegdragen. Ik heb een aanzienlijk aantal retouren ontvangen en deze zullen worden verzameld en er zal een verslag worden opgesteld. Het is overduidelijk geworden dat dit de heer Castro, de heer Onagrup en de heer WimPen van streek heeft gemaakt, aangezien hij een brief van vier pagina’s per post en per e-mail heeft gestuurd waarin hij het Comité en mij persoonlijk als voorzitter aanviel. Het lijkt erop dat hij een uitzondering heeft gemaakt op het feit dat we hebben aangekondigd dat het comité/de club/de administrateur op korte termijn klaar is om het over te nemen. Ik kan er alleen maar van uitgaan dat dit de heer Castro in paniek heeft gebracht. Het is lasterlijk van de heer Castro om te beweren dat de heer Barrow en andere leden van de Club door het Comité zijn bedreigd en geïntimideerd, en het Comité is bereid om juridische stappen te ondernemen om dit te doen gelden. Ik heb de heer Barrow schriftelijk geadviseerd dat sommige van zijn acties niet legaal zijn – dit is een feit. Door de lasterlijke aanval van de heer Castro op de commissie en mijzelf heb ik geen andere keuze dan de eigenaars te herinneren aan de werkelijke feiten. Ik zal dit doen in de volgorde zoals die in zijn brief staat, maar eerst zal ik de volgende samenvatting geven voor degenen die geen tijd hebben voor lange discussies:

1. Ik ben een Vrederechter. Ik lieg niet.

2. In tegenstelling tot de bewering van de heer Castro dat WimPen de gerechtelijke uitspraken en de door middel van arbitrage genomen beslissingen zal respecteren, hebben zij dat niet gedaan. Het bewijs is er om het te bewijzen.

3. Clubleden en het Clubcomité worden door Onagrup onderdrukt, maar zullen niet toegeven aan de macht die ze over ons hebben. Met uw voortdurende steun zullen we die macht wegnemen door onze wettelijke rechten te doen gelden.

4. Alles wat het Clubcomité doet is het nastreven van beslissingen die op democratische wijze door de leden op algemene vergaderingen worden genomen, in overeenstemming met de Grondwet van de Club, en wordt door die leden gecontroleerd.

5. De leden die tegen het Clubcomité zijn, zijn in de minderheid, maar doen met de hulp van de heer Barrow en de heer Castro alles wat ze kunnen om de democratische wil van de meerderheid te dwarsbomen. Zij zullen niet slagen.

Verlaat WimPen Los Claveles?

Het comité is betrokken bij acties die de Club zouden helpen om de leiding van het Resort over te nemen. Ik geef toe dat zr Castro misschien niet volledig op de hoogte is van sommige van die acties (het zou niet verstandig zijn om zr Castro te adviseren over vertrouwelijke acties op dit moment – juridische en andere), maar hij zal wel op de hoogte zijn van sommige procedures. Het is waar dat er op dit moment geen gesprekken plaatsvinden tussen het Comité en de heer Castro. Eerdere pogingen om een dialoog met de heer Castro en de heer Barrow op gang te brengen zijn mislukt en zij hebben mijn brieven niet beantwoord. 2 Er zijn brieven gestuurd naar het adres dat de heer Barrow en WimPen hebben gepubliceerd. De heer Barrow heeft mij en andere commissieleden geblokkeerd van al zijn e-mailadressen en beweert dat ik heb geprobeerd hem te intimideren en te belasteren. Dit is niet waar, zoals iedereen die mijn brieven aan de heer Barrow heeft gelezen, die ik openlijk heb gedeeld met de leden op de website van de eigenaars, duidelijk zal zien. In mijn brief aan de leden, die samen met de bovengenoemde vragenlijst is verstuurd, heb ik duidelijk gemaakt dat we ontvankelijk zijn gebleven voor discussies.

De AVA van de leden heeft in 2015 duidelijk gemaakt dat zij hebben gestemd voor beëindiging van het contract van WimPen als administrateur. Dit besluit werd door de heer Pengelly namens WimPen aanvaard. Het is Onagrup die zich niet heeft gehouden aan een democratisch besluit en de wet volledig blijft toepassen om zich ertegen te verzetten. Het kan niet juist zijn om algemene vergaderingen te blijven houden in de hoop dat het besluit uiteindelijk wordt gewijzigd. De Club heeft een grondwet, die een overeenkomst is die bepaalt hoe de vergaderingen moeten worden bijeengeroepen en geleid. De heer Castro wil dat de Club ermee instemt om dit opzij te zetten en hem toe te staan een vergadering te organiseren op zijn voorwaarden. De commissie betwist dat WimPen lid is van de Club en geen recht heeft om 1200 volmachtstemmen te gebruiken van dubieuze bedrijven waarvan niemand voorafgaand aan dit geschil heeft gehoord. Ik stel voor dat dit een van de redenen is waarom de heer Castro weigert het ledenregister terug te geven.

Juridische zaken

De heer Castro blijft de vertrouwelijkheidsregels van Arbitrage flagrant aan zijn laars lappen. Dit brengt de commissie in een lastig parket, aangezien wij ons aan de regels blijven houden en niet kunnen reageren zoals wij dat zouden willen. Na advies te hebben ingewonnen kan ik het optreden van de heer Castro echter wel veroordelen. Ik kan de gevolgde procedure uitleggen. De procedure is verplicht. De bevindingen van de eerste arbitrage in Schotland zijn naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest gestuurd. Het document werd vervolgens bekrachtigd als een juridisch en bindend document. Dit gebeurt door het aanbrengen van het regeringsstempel. Het afgestempelde document werd vervolgens naar Spanje gestuurd, vertaald in het Spaans en notarieel bekrachtigd. Het Arbitragedossier werd vervolgens voorgelegd aan het Hooggerechtshof van Gran Canaria. Dit Hof heeft het document van WimPen aangevochten en gevraagd om het niet goed te keuren. Het Hooggerechtshof heeft wel toestemming gegeven voor het document en heeft verklaard dat tegen deze beslissing geen beroep kan worden aangetekend. Het Hooggerechtshof heeft het vonnis doorverwezen naar het Arona-gerechtshof in Tenerife, zodat het ten uitvoer kan worden gelegd. Coronavirus heeft de zaak vertraagd, maar er zal vooruitgang worden geboekt. Ik weet niet hoe het Arona Gerechtshof de uitspraak van het Hooggerechtshof zal afdwingen, maar ik ben van mening dat het sturen van deurwaarders een optie moet zijn. Op pagina 2 van de brief van de heer Castro zegt hij: “WimPen zal Los Claveles blijven beheren en administreren en zal de gerechtelijke beslissingen en de beslissingen die door middel van arbitrage worden genomen, respecteren”. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat WimPen het definitieve en bindende arbitrale vonnis dat in Schotland is gewezen en de rechterlijke beslissing van de Schotse rechtbank, de hoogste rechterlijke instantie van Schotland, om dat vonnis te bekrachtigen, niet heeft gerespecteerd.

In een afzonderlijke juridische procedure heeft de Arona Court geoordeeld dat het de commissie is die verantwoordelijk is voor het innen van alimentatievergoedingen bij de leden van de Club. WimPen ging tegen deze beslissing in beroep. De opmerkingen van de heer Castro over de uitkomst van dit beroep zijn misleidend. Het Hof van Beroep stelde dat de DOA (Development Owners Association) het recht had om rechtstreeks van alle eigenaren vergoedingen te innen voor de GEMEENSCHAPPEN. Het Hof zei NIET dat WimPen de onderhoudskosten van Clubleden kon innen voor het onderhoud van het Clubgebouw. Het is belangrijk om op te merken dat ik WimPen en de heer Barrow minstens 8 keer heb geschreven met het verzoek om een factuur, zodat de Club de contributie voor de Gemeenschappelijke Gebieden van de DOA kan betalen. Niet alleen hebben ze mijn brieven niet beantwoord, de heer Barrow heeft, zoals eerder vermeld, mijn e-mails geblokkeerd zodat ik geen contact met hem kan opnemen. De Club heeft beroep aangetekend bij het Hooggerechtshof, voornamelijk omdat het Provinciaal Hof van Beroep heeft besloten dat WimPen het gebruik van appartementen kan stopzetten voor het niet betalen van de Common Area’s charge. Dit is duidelijk in strijd met de Spaanse wet. Het blijft zo dat WimPen geen wettelijk recht heeft om de onderhoudskosten van Clubleden te innen.

De heer Castro is via zijn wettelijke vertegenwoordigers gewaarschuwd voor het openbaar maken van vertrouwelijke informatie met betrekking tot arbitrage. Arbitrage moet snel en goedkoop zijn. Het is geen van beide gebleken. De heer Castro heeft het bij het verkeerde eind als hij suggereert dat de zaak is afgehandeld.

Zr. Castro bekritiseert het Comité voor het houden van stemmingen over belangrijke zaken, hoewel het onmogelijk is geweest om een Algemene Vergadering te houden vanwege het coronavirus. Zijn kritiek is ongegrond, aangezien de grondwet van de Club voorziet in dergelijke maatregelen.

De heer Castro en de heer Barrow hebben de ontvangst van de resoluties die zijn ingediend om op de agenda van de Algemene Vergadering van de DOA te worden geplaatst, niet bevestigd en hebben de Club de mogelijkheid ontzegd om op de vergaderingen van de DOA te stemmen. Zij hebben geweigerd om mondelinge notulen van de DOA-vergaderingen te verstrekken. Zij hebben het Provinciaal Hof van Beroep in Spanje misleid door het Hof hun versie van de notulen te verstrekken die geen waarheidsgetrouw en volledig verslag van wat er is gezegd en gedaan. De commissie heeft er vertrouwen in dat zij alles in het werk heeft gesteld om de leden bij de besluitvorming te betrekken. De heer Castro en de heer Barrow kunnen niet hetzelfde zeggen. De heer Castro zegt: “Het is daarom niet zeker of WimPen de gesprekken zal voortzetten of contact zal onderhouden met het comité of met de heer Fletcher”. De heer Castro en de heer Barrow hebben niet gecommuniceerd en blijven weigeren te communiceren.

Verbeteringen van het resort

Wat betreft de kwestie van de Resort Improvements, gaat het er hier om dat WimPen en Onagrup niet in dienst zijn van de Club. Ze geven toe dat ze geen contract hebben met de Club. Ze geven toe dat ze niet hebben gecommuniceerd met mijzelf, als voorzitter en het Clubcomité. Het is een kwestie van eerlijkheid en algemeen fatsoen dat de mensen die zijn gekozen om de belangen van de Clubleden te behartigen (het comité) moeten worden geraadpleegd met betrekking tot de besteding van het geld dat aan de Clubleden toebehoort. WimPen en Onagrup zijn niet bevoegd om namens de leden van de Club financiële middelen uit te geven en beslissingen te nemen. De commissie kan niet weten of het contract voor het werk aan het zwembad of iets anders correct is afgehandeld. Dat de heer Castro zegt dat hij de heer Barrow bij de besluitvorming heeft betrokken, geeft ons geen vertrouwen. De heer Barrow is de voorzitter van Escritura en vertegenwoordigt minder dan 15 procent van de eigenaren. In de laatste Nieuwsbrief van de heer Barrow zei hij: “De afgelopen 25 jaar heeft het Comité in januari een begroting en uitgaven vastgesteld, wanneer het boekjaar begint en de datum waarop de begroting moet worden vastgesteld. Het is belangrijk om op te merken dat de heer Barrow en WimPen geen rekeningen of begroting hebben ingediend bij het Comité en dit ook niet meer hebben gedaan sinds 2016. De heer Barrow zei ook: “Zoals u weet, konden we vanwege de coronaviruspandemie geen formele DOA-ALG houden, zodat de begrotingen niet op de normale manier konden worden goedgekeurd”. De heer Barrow spreekt zichzelf tegen, omdat hij weet dat de DOA geen beslissingen kan nemen namens de Club of het Clubcomité, maar dat wel voortdurend probeert te doen, wat in strijd is met de Spaanse statuten en de grondwet van de Club.

Rekeningen

De heer Castro bekritiseert het Comité voor het innen van vergoedingen bij de leden van de Club. Zr Castro negeert de grondwet die bepaalt dat het Comité de leden moet factureren en de vergoedingen moet innen. De heer Castro en WimPen zijn niet bevoegd om vergoedingen te factureren en te innen. Zr Castro verklaart dat hij zich aan de wet zal houden, maar verzuimt dit in de praktijk te doen. Het Comité heeft de plicht zich te houden aan de besluiten en instructies die het via democratische stemmingen van de leden ontvangt. Als het Comité zich hiervoor moet laten bijstaan door een jurist, dan valt dit onder de grondwet en de besluiten van de leden. De heer Castro beweert dat het Comité 600.000 euro heeft uitgegeven aan juridisch advies. Dit is pure verzinsel. Ik vermoed dat dit bedrag afkomstig is van wat de heer Castro heeft uitgegeven aan juridische kosten om hem in bedwang te houden. Ik moet de beslissing van de leden om de financiële situatie van de Club niet bekend te maken, respecteren. De leden hebben deze geheimhouding toegestaan in de wetenschap dat de heer Castro probeerde de Club van fondsen te laten verhongeren, zodat hij het zich niet kon veroorloven zich voor de rechtbank te verdedigen.

De heer Castro beschuldigt mij ervan te liegen als ik zeg dat ONA WimPen het leeuwendeel van de winst uit de verhuring neemt. De heer Castro probeerde via Ana Martin tijdens de laatste AVA 1200 4 volmachtstemmen te gebruiken. De stemmen zijn afkomstig van bedrijven waar niemand van gehoord heeft en die onder meer in Marokko en Luxemburg zijn geregistreerd. (7 ondernemingen). Zoals u zich kunt voorstellen is het onmogelijk gebleken om het bestaan van de ondernemingen te verifiëren. Ik heb hen geschreven en geen enkel antwoord ontvangen. Wij hebben echter geconstateerd dat ten minste één van de dubieuze bedrijven slapend is verklaard en geen rekeningen heeft gepubliceerd. Bij het onderzoek van de weken werd vastgesteld dat veel van deze bedrijven eigendom waren van de Club (teruggegeven of in beslag genomen gedurende vele jaren). Deze weken werden traditioneel gebruikt voor de verhuur en de opbrengst werd opgenomen in de boekhouding van de Club. Ik stel voor dat deze 1200 plus weken worden gehuurd door de bedrijven (of door de heer Castro namens hen) en dat iemand anders dan de Club van de opbrengst geniet.

ONA WimPen heeft geen financiële informatie aan het Comité voorgelegd en er zijn ernstige zorgen over de boekhouding en de controle van de inkomsten van de “Geannuleerde Weken” die van het Comité zijn overgenomen en aan de bovengenoemde bedrijven zijn toegewezen zonder de toestemming van het Comité.

De heer Castro heeft het over vergelding. Het is niet ontkend dat als een Clublid zijn jaarlijkse onderhoudsgeld aan het Comité betaalt, zoals de grondwet vereist, dat hij de toegang tot zijn appartement zal worden geweigerd, tenzij hij WimPen opnieuw contant betaalt bij aankomst in het Clubdorp. Sommige leden zijn bedreigd door Sr Castro, per brief, waarin staat dat als zij ONA WimPen niet betalen, zij hun weken zullen afnemen. Sr Castro heeft niet ontkend dat de Resort Manager de stroomtoevoer naar een eigenaar heeft afgesloten die weigerde hen te betalen en gevangen werd gehouden in het appartement, bang dat als ze zouden vertrekken ze zouden worden uitgezet. De heer Castro heeft niet ontkend dat hij de voorzitter van de Club en mijzelf als criminelen aan de kaak heeft gesteld en ons ten onrechte heeft beschuldigd van het op frauduleuze wijze ontnemen van fondsen van de Club. Hij heeft de afschuwelijke behandeling van de voorzitter van de Club niet ontkend door toedoen van zijn ingehuurde manager in het resort, en wat zij heeft moeten doorstaan toen zij in de gevangenis belandde.

De toekomst

De heer Castro zegt dat er een bijeenkomst van alle eigenaren moet zijn. Zr Castro heeft geweigerd het ledenregister terug te geven. Het Comité wil graag in een positie verkeren waarin alle leden naar behoren kunnen worden gevalideerd. Het is de verantwoordelijkheid van het comité om alle leden te valideren en te contacteren. Ik roep de heer Castro op om het ledenregister onverwijld te retourneren. Ik roep de heer Castro op om zinvolle discussies aan te gaan, bij voorkeur zonder een leger van juristen, om mijn brieven te beantwoorden en om de heer Barrow te overtuigen om de blokkades op de e-mailcommunicatie te verwijderen.

Nogmaals stel ik de vraag, waarom weigert zr Castro de juridische positie te accepteren, aangezien hij geen contract heeft als Administrator van de Club? Waarom heeft hij meer dan 600.000 euro aan juridische kosten uitgegeven om de controle over Los Claveles te behouden? Waarom heeft de heer Castro de controle van 1200 weken georganiseerd om te gebruiken op een Algemene Vergadering?

Het comité heeft veel opmerkingen en goedkeuringen ontvangen van degenen die verbonden zijn aan de tijd delen resorts. Ze zeggen dat ze de vastberadenheid van de Clubleden en het Comité bewonderen voor hun vastberadenheid in het verzekeren van gerechtigheid tegen een machtige organisatie die het zich kan veroorloven om grote hoeveelheden geld te spenderen aan het inzetten van advocaten om eventuele bezwaren tegen hun plannen neer te leggen. De heer Castro heeft mij gevraagd namen te noemen van Clubdorpen waar de eigenaren ontevreden en bedreigd zijn. Dat zijn er een paar die mij te binnen schieten: Ogisaka Gardens, Ona Campanario en Club Cala De Mar. De leden mogen natuurlijk zelf onderzoek doen.

De acties van Onagrup in Los Claveles door te weigeren de democratische beslissingen van Clubleden te accepteren en door te proberen hen te pesten tot onderwerping om zo de controle te behouden, spreken voor zich. Vergelijkingen met andere voormalige WimPen-resorts zijn niet relevant. De onderdrukking van de rechten van Clubleden in Los Claveles is duidelijk te zien, en Clubleden zullen deze onderdrukking blijven bestrijden om hun eigen toekomst te bepalen.

De heer Castro en de heer Barrow lijken het coronavirus als wapen te gebruiken en zeggen dat het Comité zich niet bekommert om de veiligheid. Dit is totale onzin en ongelooflijk. We moeten echter erkennen dat dit geschil al voor het coronavirus bestond en dat het comité zich nergens door laat leiden, ook niet door het coronavirus.

Het Comité gelooft niet dat het veilig is om het Clubdorp te bezoeken en de geldende beperkingen zouden het Clubdorp niet aangenaam maken. Dit is een persoonlijke beslissing die de leden moeten nemen.

Alles wat ik heb gezegd kan worden geverifieerd aan de hand van de talrijke rapporten en juridische documenten die zijn geregistreerd op de website van de eigenaars https://www.losclavelesowners.eu.

Werken in je eigen belang.

AEJF Signature

Albert Fletcher

Voorzitter, en namens de commissie

Leave a Comment

Scroll to Top